TAS ANATOLIA WHITE

Anatolia, Turkey | Dry, lively with fresh fruit aromas. (Glass 6.25)